Andmekaitsetingimused

Privaatsustingimused

Keeleagentuur OÜ privaatsuspõhimõtted:
I Keeleagentuur OÜ (edaspidi Meie) privaatsuspõhimõtted isikuandmete töötlemisel
Tegutseme seaduslikult, st et Meil on isikuandmete töötlemiseks olemas õiguslik alus ja
töötleme isikuandmeid just sellel alusel. Töötlemine on õiglane ning arusaadav ning mõistetav
isiku jaoks, kelle isikuandmeid Me töötleme.
Lähtume eesmärgist, st Me määrame isikuandmete töötlemiseks õiguspärase eesmärgi ja
töötleme isikuandmeid ainult sel eesmärgil. Avaldame isikuandmete töötlemise eesmärgi selgelt
ja arusaadavalt.
Kogume isikuandmeid minimaalselt, st et Me kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke
isikuandmeid. Isikuandmete kogumisel lähtume isikuandmete töötlemise eesmärgist, st Me ei
kogu rohkem isikuandmeid kui vaja.
Hoiame isikuandmeid õigetena, st et vajadusel ajakohastame isikuandmeid ja parandame
isikuandmed, mille õigsus on oluline isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast.
Kaitseme isikuandmeid, st et suhtume isikuandmete töötlemisse hoolsalt ja anname endast
parima, et isikuandmed oleksid kaitstud. Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi,
organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise,
kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.
Säilitamise piirang tähendab, et Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on
nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik andmekaitsereeglites määratud eesmärkide
saavutamiseks. Vaidlustega seotud Isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni. Pärast
Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.
II Meie roll isikuandmete töötlejana
Meie klientideks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud.
Määrame isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Volitatud töötlejana järgime
isikuandmete töötlemisel vastutava töötleja kirjalikke juhiseid.
Vastutava töötlejana töötleme Me oma füüsilisest isikust klientide isikuandmeid, samuti Meie
veebilehe kaudu Meie poole pöördunute, kes ei ole Meie kliendid, isikuandmeid („Teie“).
Volitatud töötlejana töötleme Meie juriidilisest isikust klientide, Meie koostööpartnerite esindajate
ja nende poolt Meile edastatud isikuandmeid.
III Töödeldavad isikuandmed
Isikuandmed on Teie kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mille abil
on mõistliku pingutusega võimalik Teie isik tuvastada.
Kui Te pöördute Meie poole Meie veebilehe kaudu, e-kirja teel või helistades siis Me töötleme
Teie isikuandmeid.
Kui olete Meie juriidilisest isikust kliendi esindaja, siis saame Teie isikuandmed koostöölepingu
sõlmimise ja täitmise käigus.
Kui Me töötleme Isikuandmeid nõusoleku alusel siis küsime nõusolekut selgelt eristatavalt ja
mõistetavalt ning teame, et nõusolekut on alati õigus tagasi võtta.
Töötleme põhiliselt neid isikuandmeid, mida on vaja koolitusteenuse osutamiseks. Muuhulgas
töötleme järgmisi isikuandmeid:

 1. isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood;
 2. kontaktandmeid, nt telefoninumber, e-posti aadress;
 3. teenuse osutamisega seotud andmed, nt lepingu täitmisega ja teenuse osutamisega
  seotud andmed, päringud, kaebused, maksekäitumise teave;
 4. kampaaniates osalemise andmed, nt osalemise info ja võidetud auhinnad;
 5. suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel
  kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.
  IV Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
  Me töötleme isikuandmeid teenuse osutamiseks, läbirääkimiste pidamiseks teenuse osutamise
  tingimuste üle, s.h hinnapakkumise esitamiseks, osutatud teenuse analüüsiks; õigusaktidest
  tulenevate Meie õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, sh raamatupidamiskohustuse
  täitmiseks; Teie päringute ja taotluste menetlemiseks, sh vastamiseks; kampaaniate
  korraldamiseks.

Põhiliselt on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks lepingu täitmine (andmekaitsereeglite
punktid 3(1), 3(2) ja 3(3)) ja juriidilise kohustuse täitmine (andmekaitsereeglite
punktid 3(1), 3(2) ja 3(3)), aga samuti Teie nõusolek (andmekaitsereeglite punkt 3(4)) ja Meie
õigustatud huvi (andmekaitsereeglite punkt 3(5)).
V Teie õigused seonduvalt isikuandmetega
Isikuandmete kaitse üldmäärus annab Teile järgmised õigused seoses Teie isikuandmetega:

 1. Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta
  säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele
  isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada
  oma isikuandmetest koopiaid.
 2. Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja
  väärate isikuandmete parandamist.
 3. Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta
  tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku
  tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise
  seaduslikkust.
 4. Õigus isikuandmete kustutamisele – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie
  isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui
  isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus
  keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise
  kohustuse täitmiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks.
 5. Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma
  isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse
  osas).
 6. Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas
  vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist
  lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal
  ajal ning Me reageerime koheselt.
 7. Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie
  nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid
  puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud,
  struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada
  Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime
  isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
  VI Isikuandmete turvalisusmeetmed
  Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks
  ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise
  või neile lubamatu juurdepääsu eest.
  VII Isikuandmete töötlemise rikkumine
  Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete töötlemise rikkumisest või
  rikkumise ohust aadressil ilona@keeleagentuur.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse
  teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.
  VIII Isikuandmete avaldamine
  Me avaldame Teie isikuandmeid või anname neile juurdepääsu ametiasutustele või
  järelevalveasutusele kui Meil on selleks vastav juriidiline kohustus.
  Töötleme isikuandmeid põhiliselt Euroopa Majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra,
  Liechtenstein, Island) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada isikuandmeid väljaspoole Euroopa
  Majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.
  IX Isikuandmete säilitamine
  Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või
  vajalik Andmekaitse reeglites märgitud eesmärkide saavutamiseks.
  Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav
  juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7 a).
  Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.
  Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.
Scroll to Top